Chaospott Wiki

Wir sind da wat am dokumentieren dran...

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zufallsdaten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

zufallsdaten [19.03.2019 00:23]
a3x
zufallsdaten [13.05.2019 20:46]
Zeile 1: Zeile 1:
- 
-====== Zufallsdaten ====== 
- 
-Du willst einen SSH-Key erzeugen, und random.org ist mal wieder kaputt? 
- 
-HTTPS-Zertifikat erzeugen, aber nicht genügend Zufallsdaten auf Halde? 
- 
-Hier gibt es als Chaospott Service fertige Zufallsdaten. Diese Zufallsdaten sind aufgrund von US-trumpianischen Exportregulierungen auf Export Level Random Data beschränkt. 
- 
- 
-====== Fantastic random data ====== 
- 
- 
-Wenn ihr Zufallsdaten entnehmt, bitte Zeilen mit Usernamen markieren, damit die Daten nicht doppelt benutzt werden. Es besteht die Gefahr von MD5-Kollisionen. 
- 
- 
-===== Alphanumeric randoms ===== 
- 
- 
-<code> 0a4a0aaEA10AAHAeAaA1aAA0AJbaBa13afA0aaB0AJA2A1EAAAAaAAjDAAbafAAFaCaeaaFaCFaAa0aA 
- agCa0kA00aakaAAAABAiEbA00ahBCAbaaAaACJA0aAaA0aajAAA0AAAbababaCaGBa0BjfAjAbFbaAAa 
- JAAbAGcaJa3jC2adAH4aAaC0AAaaaaDaK00aCAAAA4AaKadDiaHaaA4iFgIg0iaaa1aIkjH2aAA3aDaA 
- 00F2FjAAA0CkAA0a0AFeHa0aaCaAJk0gJAAAakAHAAaegAiA0HAAaaAaa2jaAAIAAaKAA0aHABdDAaaA 
- A2aaAAAAaaeAa0B0ea0AaaAAJAAEaAcAAak0AAaAH0eAa0fJAAaCfF2FAAG0aaj4ikiAIb0fAaaaAaFb 
- cAFAA2aA0a0AaFAAAahIaaAabDA4I00A1ABd0JDaa2AAA0A0DAaAiaIaAA3aABAaIAj0A00Aa0AaJaaC 
- aaaaAaAb3AcEAaAAAaAaaAA0Aaa00acAaaAAAjidaBBcfAajGa0EAaaaa0JDAAAhdAAjaA0AAdaehaAJ 
- AaAJAA0bCAEBaIEfABAaAAakAJaaACAa00gadaaaaKaAhak2aI0AjDBaiA0AaCJAF2AAaJAaE0kJaAaa 
- gkaDCaKaa3AeAaAFGAAaaf02aDajBcaA4ak2FaAK0EHAbAIaA0cakAAjaaA0kAAAbafaA4Aaaa1k0aa3 
- CaA0aAAaaAFAaEd0AAa00Jaka1Eab0DadA2aBAaKAAaA0AAaCAAaa00AAaaA0AEAAaja0a2AAFa0K0IC 
- AHAAA0aDFeHaAaAAaa0AACAaiABAaa0aafaICAiAJabaa0Age4DAc0AFAaCDaACGaaAahJAaFGg0AAja <- bitte nicht benutzen, reserviert für Kryptocloud 
- ah1eACAAJa3C0K0a0aHAaaAAbAaAKaIaEcFaAagAk2cAKaaAaaBdAAaaCA0cJaga40AGahAAJEAjIA03 
- AAfa1AAAaaIaAaA0F0Ji002bJBA2AHAGIAAaAacAac0aJaaEIAAADaaAAAEaAbdFJaaaIk4Aaa1aA0A0 
- 0AADJA1ABegaaDaJhaf30AAggAaBaaa0aa00jaAiAcHaaBaA0aAaG0AAaia0Aaaf0AKA0i2B0GAi0aAG 
- Aa0AaaiEJDaaAaiAA20a4aaAhiHAC000akh2AAAbEdAaaFaCAjaaAaAgG0aFbaacKaaGhaaBAk0K0aHa 
- AJAfaDia0daDAAea0aaaaIIaA0AgAAa1A0BdaaaaIFcAJajAaa2AjBA0IaaaaAAEaA3ag2aAaaA0eAaa 
- 0cAAFDAbffHJbADaaha0AA0AAaIgAEiIAae0aCaAFaaEBFiDaaGAA3AKAa4AC0afjAAcaAJAA0Iaa0Aa 
- AacAaKcA3AAAAb1iaaaA0ABAAI4A0g22AAbAH2aaa1AaAdA3aejaaAhagGGAAABaEaDIf3iaKAaAAgAe 
- g0DaaaBAfadDEa30aIAchaAAAaA2fa0aaa4Aaa1IAAGA0A0a4ej02AaaaDaFa4AE1a1AaD0FAK0AAAgA 
- 00aaa0AeIaAKjAa0FdAa0abHaAaadfekHaeHj0AAGaGDAAa1ai0aAA1AGaDJAAa0agAIaAffhAaaaaei 
- AADAiaaAaDAaACa3AAB014FIaEikHAAaEEa0afAaaaAhA20aaa3aaAbj0HAaeHAAai0aAfBd0abAaC33 
- 3BhaaaA00Aai2fAAaABaKAAF4AAaaEAacaAhcb2AiaaaaaAAA3aAAH4aaAdKAaaaB2a0gAgajAaA00AK 
- a04BAGfAAafaAA2AiAdHAaaAaaAKaaFaAaIIkAFAH0AAFAJaA0BDH1h0aaaAIA2Ca4BKAEAIagE302Aa 
- a0AAkHa0aFACAAA1a30EA0FaAGa3aAaaaiAAaaaAAAAAEiaA3j0000JaAaAagAaDGiAAFaAAKAKEAAAJ 
- bAc0aGAkaA0aJBAahD0aaCk0G0AfaagcaAhaAfA4AgjA0F0AaBaJ00aIgBA0a1akg0A0AA0aaaK0eAA4 
-</code> 
- 
-===== Alphanumeric randoms mit Sonderzeichen ===== 
- 
- 
-<code> !abIikgA?2a4(Aa1a/}^0<Aa/a!Ah1AAA!ad:>?&4A!AA"AaAe0@I~a#0Aa0A$0@f^aAe++\Aaba!a|/$K/(H!AaA1D!AA@`a0!aE 
- !A|[0030aJAA`Gha!a*aA1Bkd}ih2A!A!aAA|0!JJc}/0`b^C+|aAAgk20B0^a@A<a>1"0Ag&%A002A+!#G?h|A0:CH\Ajd0DA&A0 
- !~AJ!aA0iEiaGAd&`aA>A1a&ACAA#0")e!I+ba:!A"Aa!JcHHA[+a^aEa2,(\jg3AaAfa!~,!aa`afa0Fa!Ga>A&1JB*[!dE!J%[! 
- !Kaa$AAf+0AhaA#"0aaa`g<d\Jaa!>ACFk>:J~?iB"JAFA.k^!)}!*AaAAa*"AAcCAB0fb!0a`IHa:Ab/a0$ahj4/A0FaaAEG./+: 
- !0*!0a0A~kaaAA}$A}a*A[&IA}\aaDa!0A#G%aa)jea4"A@1~aaa^cK^aaA4F|!d<)a1?2adg,!AAA~<Aa&4aIAdA.<bA^a?24ia0 
- !0b#0Aka0A)G/aAaaA3.A0I2F.kg1!aI$AaA0?Fea20@Aa&0a0!*@AAi!3Jf0a02A<<03~AJa!CG4AIaAAa+AJAaa00a:AF!#i$fG 
- !HA0ga2a%a0AC,KaiaA>aAF<1.0AA!4<~!.a$b!a!0f($AA&AAA?Ai#C/kaA).AAd:A%i\a,Caa?!:A(#>aaA|E?!AAa0a!ChB\.! 
- !0aF@!A#!j[0a~)d0aa0AaI1iia@A$a[`i/aAA^4}aa+<A`^&f!/a$$aAaJca&"BaAAdAKgaa,a1A|aaJ!aaA!0aHA!AAaa:@1).B 
- !0[bia02kA`(FDaf<GAa:1I%aA$A/aDA*aA*gJAA!aA(AbajAg2A$<a/aJ>/K*|Ai1Aa:0k`aBfaAki/k11`a^aA|A!0!!3BaA,a? 
- !%DaaAf*c4)?!aAA%Ca3Agk&HE!%^aGAaa*a^!!AhA>(+0!A0%A4%#eAEEI(C$Ea<H:<02,c|@0Eaa!haaa1~0!Aa(AI?a(00?AaA 
-</code> 
- 
-===== Integer ===== 
- 
- 
-**Speziell für RSA und elliptische Kurven > 42 Bit geeignet!** 
- 
-<code> 0030002000034123210000000000000204300132000000000042030032020010010003004020000 
- 0002400443000320000004200301030001004000020000024230040140030002004004010000044 
- 1410003100310300000202302001000101140000301000114020030201204002301044100300002 
- 0000004304020012304042211030003002140043200004100110100000002010200040000322211 
- 0040000303020334030034000014020021040034030204100000400403200024040000004213000 
- 0320030000012400212030000400203311320340000040202000032000040000042240100310310 
- 3301102030300000002020000220000000301300102300004104131004100003110440220410002 
- 1000000002000040144020000000000000014020200200321020002000010010010000110032042 
- 3200200040003220010330400100024440200142404002310300010133204000000004000304103 
-</code>  0200430003000000400134021042041203001400000300203001000014404401200021000021000 
  
zufallsdaten.txt · Zuletzt geändert: 13.05.2019 20:46 (Externe Bearbeitung)