Chaospott Wiki

Wir sind da wat am dokumentieren dran...

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zufallsdaten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

zufallsdaten [19.03.2019 00:23]
a3x
zufallsdaten [13.05.2019 20:46]
Zeile 1: Zeile 1:
- 
-====== Zufallsdaten ====== 
- 
-Du willst einen SSH-Key erzeugen, und random.org ist mal wieder kaputt? 
- 
-HTTPS-Zertifikat erzeugen, aber nicht genügend Zufallsdaten auf Halde? 
- 
-Hier gibt es als Chaospott Service fertige Zufallsdaten. Diese Zufallsdaten sind aufgrund von US-trumpianischen Exportregulierungen auf Export Level Random Data beschränkt. 
- 
- 
-====== Fantastic random data ====== 
- 
- 
-Wenn ihr Zufallsdaten entnehmt, bitte Zeilen mit Usernamen markieren, damit die Daten nicht doppelt benutzt werden. Es besteht die Gefahr von MD5-Kollisionen. 
- 
- 
-===== Alphanumeric randoms ===== 
- 
- 
-<​code>​ 0a4a0aaEA10AAHAeAaA1aAA0AJbaBa13afA0aaB0AJA2A1EAAAAaAAjDAAbafAAFaCaeaaFaCFaAa0aA 
- ​agCa0kA00aakaAAAABAiEbA00ahBCAbaaAaACJA0aAaA0aajAAA0AAAbababaCaGBa0BjfAjAbFbaAAa 
- ​JAAbAGcaJa3jC2adAH4aAaC0AAaaaaDaK00aCAAAA4AaKadDiaHaaA4iFgIg0iaaa1aIkjH2aAA3aDaA 
- ​00F2FjAAA0CkAA0a0AFeHa0aaCaAJk0gJAAAakAHAAaegAiA0HAAaaAaa2jaAAIAAaKAA0aHABdDAaaA 
- ​A2aaAAAAaaeAa0B0ea0AaaAAJAAEaAcAAak0AAaAH0eAa0fJAAaCfF2FAAG0aaj4ikiAIb0fAaaaAaFb 
- ​cAFAA2aA0a0AaFAAAahIaaAabDA4I00A1ABd0JDaa2AAA0A0DAaAiaIaAA3aABAaIAj0A00Aa0AaJaaC 
- ​aaaaAaAb3AcEAaAAAaAaaAA0Aaa00acAaaAAAjidaBBcfAajGa0EAaaaa0JDAAAhdAAjaA0AAdaehaAJ 
- ​AaAJAA0bCAEBaIEfABAaAAakAJaaACAa00gadaaaaKaAhak2aI0AjDBaiA0AaCJAF2AAaJAaE0kJaAaa 
- ​gkaDCaKaa3AeAaAFGAAaaf02aDajBcaA4ak2FaAK0EHAbAIaA0cakAAjaaA0kAAAbafaA4Aaaa1k0aa3 
- ​CaA0aAAaaAFAaEd0AAa00Jaka1Eab0DadA2aBAaKAAaA0AAaCAAaa00AAaaA0AEAAaja0a2AAFa0K0IC 
- ​AHAAA0aDFeHaAaAAaa0AACAaiABAaa0aafaICAiAJabaa0Age4DAc0AFAaCDaACGaaAahJAaFGg0AAja <- bitte nicht benutzen, reserviert für Kryptocloud 
- ​ah1eACAAJa3C0K0a0aHAaaAAbAaAKaIaEcFaAagAk2cAKaaAaaBdAAaaCA0cJaga40AGahAAJEAjIA03 
- ​AAfa1AAAaaIaAaA0F0Ji002bJBA2AHAGIAAaAacAac0aJaaEIAAADaaAAAEaAbdFJaaaIk4Aaa1aA0A0 
- ​0AADJA1ABegaaDaJhaf30AAggAaBaaa0aa00jaAiAcHaaBaA0aAaG0AAaia0Aaaf0AKA0i2B0GAi0aAG 
- ​Aa0AaaiEJDaaAaiAA20a4aaAhiHAC000akh2AAAbEdAaaFaCAjaaAaAgG0aFbaacKaaGhaaBAk0K0aHa 
- ​AJAfaDia0daDAAea0aaaaIIaA0AgAAa1A0BdaaaaIFcAJajAaa2AjBA0IaaaaAAEaA3ag2aAaaA0eAaa 
- ​0cAAFDAbffHJbADaaha0AA0AAaIgAEiIAae0aCaAFaaEBFiDaaGAA3AKAa4AC0afjAAcaAJAA0Iaa0Aa 
- ​AacAaKcA3AAAAb1iaaaA0ABAAI4A0g22AAbAH2aaa1AaAdA3aejaaAhagGGAAABaEaDIf3iaKAaAAgAe 
- ​g0DaaaBAfadDEa30aIAchaAAAaA2fa0aaa4Aaa1IAAGA0A0a4ej02AaaaDaFa4AE1a1AaD0FAK0AAAgA 
- ​00aaa0AeIaAKjAa0FdAa0abHaAaadfekHaeHj0AAGaGDAAa1ai0aAA1AGaDJAAa0agAIaAffhAaaaaei 
- ​AADAiaaAaDAaACa3AAB014FIaEikHAAaEEa0afAaaaAhA20aaa3aaAbj0HAaeHAAai0aAfBd0abAaC33 
- ​3BhaaaA00Aai2fAAaABaKAAF4AAaaEAacaAhcb2AiaaaaaAAA3aAAH4aaAdKAaaaB2a0gAgajAaA00AK 
- ​a04BAGfAAafaAA2AiAdHAaaAaaAKaaFaAaIIkAFAH0AAFAJaA0BDH1h0aaaAIA2Ca4BKAEAIagE302Aa 
- ​a0AAkHa0aFACAAA1a30EA0FaAGa3aAaaaiAAaaaAAAAAEiaA3j0000JaAaAagAaDGiAAFaAAKAKEAAAJ 
- ​bAc0aGAkaA0aJBAahD0aaCk0G0AfaagcaAhaAfA4AgjA0F0AaBaJ00aIgBA0a1akg0A0AA0aaaK0eAA4 
-</​code>​ 
- 
-===== Alphanumeric randoms mit Sonderzeichen ===== 
- 
- 
-<​code>​ !abIikgA?​2a4(Aa1a/​}^0<​Aa/​a!Ah1AAA!ad:>?&​4A!AA"​AaAe0@I~a#​0Aa0A$0@f^aAe++\Aaba!a|/​$K/​(H!AaA1D!AA@`a0!aE 
- ​!A|[0030aJAA`Gha!a*aA1Bkd}ih2A!A!aAA|0!JJc}/​0`b^C+|aAAgk20B0^a@A<​a>​1"​0Ag&​%A002A+!#​G?​h|A0:​CH\Ajd0DA&​A0 
- ​!~AJ!aA0iEiaGAd&​`aA>​A1a&​ACAA#​0"​)e!I+ba:​!A"​Aa!JcHHA[+a^aEa2,​(\jg3AaAfa!~,​!aa`afa0Fa!Ga>​A&​1JB*[!dE!J%[! 
- ​!Kaa$AAf+0AhaA#"​0aaa`g<​d\Jaa!>​ACFk>:​J~?​iB"​JAFA.k^!)}!*AaAAa*"​AAcCAB0fb!0a`IHa:​Ab/​a0$ahj4/​A0FaaAEG./​+:​ 
- ​!0*!0a0A~kaaAA}$A}a*A[&​IA}\aaDa!0A#​G%aa)jea4"​A@1~aaa^cK^aaA4F|!d<​)a1?​2adg,​!AAA~<​Aa&​4aIAdA.<​bA^a?​24ia0 
- ​!0b#​0Aka0A)G/​aAaaA3.A0I2F.kg1!aI$AaA0?​Fea20@Aa&​0a0!*@AAi!3Jf0a02A<<​03~AJa!CG4AIaAAa+AJAaa00a:​AF!#​i$fG 
- ​!HA0ga2a%a0AC,​KaiaA>​aAF<​1.0AA!4<​~!.a$b!a!0f($AA&​AAA?​Ai#​C/​kaA).AAd:​A%i\a,​Caa?​!:​A(#>​aaA|E?​!AAa0a!ChB\.! 
- ​!0aF@!A#​!j[0a~)d0aa0AaI1iia@A$a[`i/​aAA^4}aa+<​A`^&​f!/​a$$aAaJca&"​BaAAdAKgaa,​a1A|aaJ!aaA!0aHA!AAaa:​@1).B 
- ​!0[bia02kA`(FDaf<​GAa:​1I%aA$A/​aDA*aA*gJAA!aA(AbajAg2A$<​a/​aJ>/​K*|Ai1Aa:​0k`aBfaAki/​k11`a^aA|A!0!!3BaA,​a?​ 
- ​!%DaaAf*c4)?​!aAA%Ca3Agk&​HE!%^aGAaa*a^!!AhA>​(+0!A0%A4%#​eAEEI(C$Ea<​H:<​02,​c|@0Eaa!haaa1~0!Aa(AI?​a(00?​AaA 
-</​code>​ 
- 
-===== Integer ===== 
- 
- 
-**Speziell für RSA und elliptische Kurven > 42 Bit geeignet!** 
- 
-<​code>​ 0030002000034123210000000000000204300132000000000042030032020010010003004020000 
- ​0002400443000320000004200301030001004000020000024230040140030002004004010000044 
- ​1410003100310300000202302001000101140000301000114020030201204002301044100300002 
- ​0000004304020012304042211030003002140043200004100110100000002010200040000322211 
- ​0040000303020334030034000014020021040034030204100000400403200024040000004213000 
- ​0320030000012400212030000400203311320340000040202000032000040000042240100310310 
- ​3301102030300000002020000220000000301300102300004104131004100003110440220410002 
- ​1000000002000040144020000000000000014020200200321020002000010010010000110032042 
- ​3200200040003220010330400100024440200142404002310300010133204000000004000304103 
-</​code> ​ 0200430003000000400134021042041203001400000300203001000014404401200021000021000 
  
zufallsdaten.txt · Zuletzt geändert: 13.05.2019 20:46 (Externe Bearbeitung)