Chaospott Wiki (Alt)

Altes wiki. Hilf doch beim Migrieren mit! https://wiki.chaospott.de

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zufallsdaten

Zufallsdaten

Du willst einen SSH-Key erzeugen, und random.org ist mal wieder kaputt?

HTTPS-Zertifikat erzeugen, aber nicht genügend Zufallsdaten auf Halde?

Hier gibt es als Chaospott Service fertige Zufallsdaten. Diese Zufallsdaten sind aufgrund von US-trumpianischen Exportregulierungen auf Export Level Random Data beschränkt.

Fantastic random data

Wenn ihr Zufallsdaten entnehmt, bitte Zeilen mit Usernamen markieren, damit die Daten nicht doppelt benutzt werden. Es besteht die Gefahr von MD5-Kollisionen.

Alphanumeric randoms

 0a4a0aaEA10AAHAeAaA1aAA0AJbaBa13afA0aaB0AJA2A1EAAAAaAAjDAAbafAAFaCaeaaFaCFaAa0aA
 agCa0kA00aakaAAAABAiEbA00ahBCAbaaAaACJA0aAaA0aajAAA0AAAbababaCaGBa0BjfAjAbFbaAAa
 JAAbAGcaJa3jC2adAH4aAaC0AAaaaaDaK00aCAAAA4AaKadDiaHaaA4iFgIg0iaaa1aIkjH2aAA3aDaA
 00F2FjAAA0CkAA0a0AFeHa0aaCaAJk0gJAAAakAHAAaegAiA0HAAaaAaa2jaAAIAAaKAA0aHABdDAaaA
 A2aaAAAAaaeAa0B0ea0AaaAAJAAEaAcAAak0AAaAH0eAa0fJAAaCfF2FAAG0aaj4ikiAIb0fAaaaAaFb
 cAFAA2aA0a0AaFAAAahIaaAabDA4I00A1ABd0JDaa2AAA0A0DAaAiaIaAA3aABAaIAj0A00Aa0AaJaaC
 aaaaAaAb3AcEAaAAAaAaaAA0Aaa00acAaaAAAjidaBBcfAajGa0EAaaaa0JDAAAhdAAjaA0AAdaehaAJ
 AaAJAA0bCAEBaIEfABAaAAakAJaaACAa00gadaaaaKaAhak2aI0AjDBaiA0AaCJAF2AAaJAaE0kJaAaa
 gkaDCaKaa3AeAaAFGAAaaf02aDajBcaA4ak2FaAK0EHAbAIaA0cakAAjaaA0kAAAbafaA4Aaaa1k0aa3
 CaA0aAAaaAFAaEd0AAa00Jaka1Eab0DadA2aBAaKAAaA0AAaCAAaa00AAaaA0AEAAaja0a2AAFa0K0IC
 AHAAA0aDFeHaAaAAaa0AACAaiABAaa0aafaICAiAJabaa0Age4DAc0AFAaCDaACGaaAahJAaFGg0AAja <- bitte nicht benutzen, reserviert für Kryptocloud
 ah1eACAAJa3C0K0a0aHAaaAAbAaAKaIaEcFaAagAk2cAKaaAaaBdAAaaCA0cJaga40AGahAAJEAjIA03
 AAfa1AAAaaIaAaA0F0Ji002bJBA2AHAGIAAaAacAac0aJaaEIAAADaaAAAEaAbdFJaaaIk4Aaa1aA0A0
 0AADJA1ABegaaDaJhaf30AAggAaBaaa0aa00jaAiAcHaaBaA0aAaG0AAaia0Aaaf0AKA0i2B0GAi0aAG
 Aa0AaaiEJDaaAaiAA20a4aaAhiHAC000akh2AAAbEdAaaFaCAjaaAaAgG0aFbaacKaaGhaaBAk0K0aHa
 AJAfaDia0daDAAea0aaaaIIaA0AgAAa1A0BdaaaaIFcAJajAaa2AjBA0IaaaaAAEaA3ag2aAaaA0eAaa
 0cAAFDAbffHJbADaaha0AA0AAaIgAEiIAae0aCaAFaaEBFiDaaGAA3AKAa4AC0afjAAcaAJAA0Iaa0Aa
 AacAaKcA3AAAAb1iaaaA0ABAAI4A0g22AAbAH2aaa1AaAdA3aejaaAhagGGAAABaEaDIf3iaKAaAAgAe
 g0DaaaBAfadDEa30aIAchaAAAaA2fa0aaa4Aaa1IAAGA0A0a4ej02AaaaDaFa4AE1a1AaD0FAK0AAAgA
 00aaa0AeIaAKjAa0FdAa0abHaAaadfekHaeHj0AAGaGDAAa1ai0aAA1AGaDJAAa0agAIaAffhAaaaaei
 AADAiaaAaDAaACa3AAB014FIaEikHAAaEEa0afAaaaAhA20aaa3aaAbj0HAaeHAAai0aAfBd0abAaC33
 3BhaaaA00Aai2fAAaABaKAAF4AAaaEAacaAhcb2AiaaaaaAAA3aAAH4aaAdKAaaaB2a0gAgajAaA00AK
 a04BAGfAAafaAA2AiAdHAaaAaaAKaaFaAaIIkAFAH0AAFAJaA0BDH1h0aaaAIA2Ca4BKAEAIagE302Aa
 a0AAkHa0aFACAAA1a30EA0FaAGa3aAaaaiAAaaaAAAAAEiaA3j0000JaAaAagAaDGiAAFaAAKAKEAAAJ
 bAc0aGAkaA0aJBAahD0aaCk0G0AfaagcaAhaAfA4AgjA0F0AaBaJ00aIgBA0a1akg0A0AA0aaaK0eAA4

Alphanumeric randoms mit Sonderzeichen

 !abIikgA?2a4(Aa1a/}^0<Aa/a!Ah1AAA!ad:>?&4A!AA"AaAe0@I~a#0Aa0A$0@f^aAe++\Aaba!a|/$K/(H!AaA1D!AA@`a0!aE
 !A|[0030aJAA`Gha!a*aA1Bkd}ih2A!A!aAA|0!JJc}/0`b^C+|aAAgk20B0^a@A<a>1"0Ag&%A002A+!#G?h|A0:CH\Ajd0DA&A0 <- Cryptkiddie, E-Mail-Passwort
 !~AJ!aA0iEiaGAd&`aA>A1a&ACAA#0")e!I+ba:!A"Aa!JcHHA[+a^aEa2,(\jg3AaAfa!~,!aa`afa0Fa!Ga>A&1JB*[!dE!J%[!
 !Kaa$AAf+0AhaA#"0aaa`g<d\Jaa!>ACFk>:J~?iB"JAFA.k^!)}!*AaAAa*"AAcCAB0fb!0a`IHa:Ab/a0$ahj4/A0FaaAEG./+:
 !0*!0a0A~kaaAA}$A}a*A[&IA}\aaDa!0A#G%aa)jea4"A@1~aaa^cK^aaA4F|!d<)a1?2adg,!AAA~<Aa&4aIAdA.<bA^a?24ia0
 !0b#0Aka0A)G/aAaaA3.A0I2F.kg1!aI$AaA0?Fea20@Aa&0a0!*@AAi!3Jf0a02A<<03~AJa!CG4AIaAAa+AJAaa00a:AF!#i$fG
 !HA0ga2a%a0AC,KaiaA>aAF<1.0AA!4<~!.a$b!a!0f($AA&AAA?Ai#C/kaA).AAd:A%i\a,Caa?!:A(#>aaA|E?!AAa0a!ChB\.!
 !0aF@!A#!j[0a~)d0aa0AaI1iia@A$a[`i/aAA^4}aa+<A`^&f!/a$$aAaJca&"BaAAdAKgaa,a1A|aaJ!aaA!0aHA!AAaa:@1).B
 !0[bia02kA`(FDaf<GAa:1I%aA$A/aDA*aA*gJAA!aA(AbajAg2A$<a/aJ>/K*|Ai1Aa:0k`aBfaAki/k11`a^aA|A!0!!3BaA,a?
 !%DaaAf*c4)?!aAA%Ca3Agk&HE!%^aGAaa*a^!!AhA>(+0!A0%A4%#eAEEI(C$Ea<H:<02,c|@0Eaa!haaa1~0!Aa(AI?a(00?AaA

Integer

Speziell für RSA und elliptische Kurven > 42 Bit geeignet!

 0030002000034123210000000000000204300132000000000042030032020010010003004020000
 0002400443000320000004200301030001004000020000024230040140030002004004010000044
 1410003100310300000202302001000101140000301000114020030201204002301044100300002
 0000004304020012304042211030003002140043200004100110100000002010200040000322211
 0040000303020334030034000014020021040034030204100000400403200024040000004213000
 0320030000012400212030000400203311320340000040202000032000040000042240100310310
 3301102030300000002020000220000000301300102300004104131004100003110440220410002
 1000000002000040144020000000000000014020200200321020002000010010010000110032042
 3200200040003220010330400100024440200142404002310300010133204000000004000304103

0200430003000000400134021042041203001400000300203001000014404401200021000021000

zufallsdaten.txt · Zuletzt geändert: 13.05.2019 20:46 (Externe Bearbeitung)